Vi har driftstörningar just nu. Läs mer

Integritetspolicy

A. Introduktion

  1. Personuppgiftsansvarig för denna hemsida är Hälsa Hemma Sverige AB.
  2. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
  3. Genom att samtycka till att vi använder kakor, i enlighet med villkoren i denna policy, när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

  1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsare med version, samt operativsystem;
  2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
  3. information som du anger någonstans på vår hemsida, till exempel din e-postadress eller adress;
  4. information som du anger för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, till exempel ditt namn, din adress, din region och din e-postadress;
  5. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
  6. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
  7. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha personens samtycke till att den personliga informationen kan utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

C-2. Medicinska ärenden

1. Grundläggande information

Det är vi på Hälsa Hemma Sverige AB, med organisationsnummer 559211-6890, som är din vårdgivare. Vi är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som görs när du tar kontakt med oss och det är oss du ska vända dig till om du har frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi verkar under Hälso- och Sjukvårdslagen, och hanterar självklart din personliga information med största varsamhet.

2. Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Hälsa Hemma får huvudsakligen information om dig när du delger din läkare eller sköterska din medicinska historik och nuvarande status. Denna data journalförs så att vi kan hjälpa dig nästa gång du söker kontakt. Vi hämtar också information om dig från folkbokföringen (SPAR) och från BankID, för att säkerställa att du som tar kontakt med oss verkligen är du. Vi får också tillgång till journaluppgifter om dig från andra vårdgivare via brev, fax och den sammanhållna journalföringen i nationella patientöversikten. Teknisk data om din telefon eller surfplatta samlas upp för att kunna skicka meddelanden till dig och för att vi ska kunna visa rätt version av appen beroende på vilken telefon eller surfplatta du använder.

3. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Hälsa Hemma lagrar dina uppgifter i databaser som befinner sig i Sverige. Vi använder oss av journalsystemet Evimeria Webdoc som också lagrar den information som din läkare eller sköterska journalför inom Sveriges gränser. Din hälsodata lagras inte i din telefon eller surfplatta, utan finns i tryggt förvar hos Hälsa Hemma och hos våra erfarna leverantörer av medicinska IT-system.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Hälsa Hemma behandlar information om din personliga identitet för att på ett rättssäkert sätt kunna säkerställa att vi behandlar rätt person. När vi etablerat att du är du, behandlar vi information om din medicinska historik och din nuvarande medicinska status. Detta görs givetvis för att vi ska kunna ge dig så god vård som möjligt. Information som du lämnar till oss är självklart sekretessbelagd. Detta regleras i 6 kap. 12-16 § i patientsäkerhetslagen.

5. Delning av personuppgifter och underleverantörer

Ibland behöver din läkare eller sköterska skicka ditt ärende vidare till en specialistmottagning, ett sjukhus eller ett laboratorium. I dessa fall delar vi endast den information som är nödvändig för att de ska kunna utföra uppgiften, och de tar själva ansvar för att deras personuppgiftsbehandling följer alla de stränga kraven i GDPR, patientsäkerhetslagen, patientlagen och andra lagar och förordningar som reglerar relationen mellan vårdgivaren och dig som vårdtagare. 

Våra teknikleverantörer som förser Hälsa Hemma med tekniska system och tjänster, agerar enligt våra utförliga instruktioner som biträden åt oss. Det innebär att de inte hanterar dina personuppgifter, annat än att säkerställa att din information överförs och lagras på ett säkert sätt. De garanterar och lovar att inte hantera din personliga information på något annat sätt än det som är absolut nödvändigt för att relationen mellan dig och Hälsa Hemma ska fungera så som du förväntar att den ska göra. Du kan därför känna dig säker på att din personliga integritet alltid är skyddad hos oss på Hälsa Hemma.

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

  1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
  2. att anpassa vår hemsida åt dig;
  3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
  4. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
  5. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
  6. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre önskar marknadskommunikation);
  7. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
  8. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
  9. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
  10. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
  11. att hantera beställningar som du gör via vår hemsida. (Se köpvillkor)
  12. annan användning.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy. Vi kan utlämna din personliga information:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier);
  4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
  5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet som rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

  1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
  2. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

  1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
  2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
  3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
     1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
     2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
     3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

  1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
  2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
  3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. 

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 • tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters integritetspolicy och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. 

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”. 

En ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet. En sessionskaka, kommer att utlöpa i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. 

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

I övrigt gäller vår cookie-policy.

Oscar Damberg

Psykolog

Mitt namn är Oscar Damberg och jag arbetar som psykolog på Hälsa Hemma. Mina uppgifter på vårdcentraler är att bedöma svårigheterna hos de som söker, ge passande stöd och genomföra psykologiska behandlingar enligt KBT. Detta bästa med att arbeta på Hälsa Hemma är kulturen av att vilja utvecklas och skapa en tillgänglig primärvård.

Linda Skarpsjö

Socionom

Jag är socionom, steg 1 psykoterapeut och arbetar med psykologisk behandling. Jag har mångårig erfarenhet med behandling av framförallt av barn, unga och deras föräldrar. För mig är det viktigt att barn och unga upplever sig tagna på allvar och känner att kommunikation och relation till sina viktiga vuxna fungerar. Min förhoppning är att jag kan hjälpa dig att få konkreta verktyg och få stöd att pröva dessa så att du upplever att du kommer ett steg vidare åt det håll du vill.

Anna Sjöstrand

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling utifrån KBT. Tidigare har jag arbetat i Barn- och Ungdomspsykiatrin, samt många år inom primärvård med behandling och samordning. Det finaste med mitt jobb är att få träffa så modiga människor, som vågar att vara sårbara och göra svåra förändringar. På fritiden ägnar jag mig åt styrkelyft, pardans och tennis.

Viktor Kaiser

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar på Hälsa Hemma vårdcentral med psykologisk behandling utifrån KBT och ACT. Sedan tidigare har jag erfarenhet av att jobba med barn och vuxna inom olika verksamheter. Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa människor till konkreta beteendeförändringar och ökad livskvalitet. Utanför jobbet är jag intresserad av globala frågor, musik och fotboll.

Just nu upplever vi störningar med registrering av nya patienter i Hälsa Hemma-appen. Vi arbetar på att åtgärda problemen.

Vi har stängt i dag midsommarafton.


Jag är specialist i allmänmedicin och har jobbat som läkare primärvården i Stockholm men även med digitala läkarbesök. Här på Hälsa Hemma gör vi både och, beroende vad som passar bäst. En av de finaste delarna av jobbet på en vårdcentral är att vi träffar våra patienter flera gånger och hinner lära känna varandra. På min fritid älskar jag att vara med min familj och med min hund.